melki2

امروزه به علت نقش فزاینده قوانین در تنظیم رفتارهای اجتماعی و تخصصی شدن حوزه احقاق حق و جلوگیری از تحمل ضرر و زیان، استفاده از مشاور حقوقی در بسیاری از امور زندگی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. در مسائلی مانند استخدام، خرید، عقد یک قرارداد، امور متنوع خانوادگی، ازدواج، طلاق، ارث، چک و سایر اسناد تجاری، تصادفات، امور مشاور حقوقی تمام وقت می تواند در مناسبات تعهدآور اعضاء و در رفتارهای اجتماعی ایشان امنیت خاطر و آرام ش نسبی را سبب شود.گروه دادبخش پویا یاری رسان شما در این امور خواهد بود.

jazaee  p3-i3  p3-i1  p3-i4  istock_cheque_sm